Algemene voorwaarden voor Veterinair & Osteopathie Cremer

(Hierna te noemen: “Vet-Osteo”).

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op:

  • iedere opdracht die aan Vet-Osteo wordt gegeven, met inbegrip van iedere door Vet-Osteo uitgevoerde diergeneeskundige behandeling,

  • iedere door Vet-Osteo uitgevoegde dienst,

  • ieder door Vet-Osteo verstrek advies,

  • iedere levering door Vet-Osteo, en/of

  • alle rechtsverhoudingen voortvloeiend uit, als gevolg of in verband met de voorgaande punten

(hierna te noemen: de “Opdracht”).

1.2: De toepasselijkheid van enige algemene of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3: Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden gelden enkel indien Vet-Osteo schriftelijk met deze aanvullende en/of afwijkende voorwaarden heeft ingestemd.

Artikel 2 – Totstandkoming en Beëindiging

2.1: Alle door Vet-Osteo verstrekte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en kunnen op elk moment, ook na acceptatie door de opdrachtgever, worden herzien of herroepen.

2.2: Vet-Osteo heeft het recht de Opdracht op ieder moment te beëindigen, zonder dat daardoor enige aansprakelijkheid of schadevergoedingsplicht ontstaat. In geval van beëindiging door Vet-Osteo ingevolge deze bepaling, heeft Vet-Osteo recht op betaling voor het tot het moment van beëindiging uitgevoerde deel van de Opdracht.

2.3: Opdrachtgever heeft het recht de Opdracht op ieder moment te beëindigen, en is dan een vergoeding verschuldigd zoals hierna bepaald:

  • Beëindigt de opdrachtgever de opdracht meer dan 24 uur vóór het overeengekomen tijdstip waarop de Opdracht zou worden uitgevoerd, dan worden slechts de materialen die Vet-Osteo specifiek voor de opdracht heeft verworven in rekening gebracht aan de overeengekomen prijzen.

  • In geval van iedere andere beëindiging door de opdrachtgever, heeft Vet-Osteo recht op de volledige betaling waar zij conform deze algemene voorwaarden toe gerechtigd zou zijn geweest indien zij de opdracht zou hebben uitgevoerd.

Artikel 3 – Betaling

3.1: Het aan Vet-Osteo verschuldigde bedrag wordt vastgesteld aan de hand van de geleverde diensten, bestede uren en afgelegde afstanden, vermenigvuldigd met de van tijd tot tijd geldende tarieven zoals gepubliceerd op de website (www.vet-osteo-nl). Ten behoeve van de opdracht gemaakte of te maken onkosten worden, indien van toepassing, separaat in rekening gebracht.

3.2: Alle door Vet-Osteo in rekening te brengen bedragen worden verhoogd met de toepasselijke BTW en andere verplichte belastingen, toeslagen en vergelijkbare verhogingen.

3.3: De betalingstermijn is 14 dagen te rekenen vanaf de datum van de factuur.

3.4: Bij gebreke van tijdige betaling is Vet-Osteo zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke rente bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 4 – Verplichtingen van Vet-Osteo

Vet-Osteo is gehouden de Opdracht uit te voeren zonder opzettelijk of bewust roekeloos schade te veroorzaken.

Artikel 5 – Verwerking Persoonsgegevens

Opdrachtgever geeft Vet-Osteo toestemming om alle in het kader van de Opdracht verstrekte persoonsgegevens van Opdrachtgever te verwerken en op te slaan voor de uitvoering van de Opdracht en daarmee samenhangende administratiedoeleinden. Deze toestemming geldt voor zulke periode als dat Vet-Osteo hiervoor een redelijk belang heeft dan wel, indien langer, voor de periode vereist bij wet. Vet-Osteo mag voor de opslag en verwerking van persoonsgegevens derden inschakelen. Opdrachtgever heeft op verzoek recht op inzage in de geregistreerde gegevens.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1: De opdrachtgever vrijwaart Vet-Osteo voor de gevolgen van aanspraken van derden die voortvloeien uit of in verband staan met de uitvoering van de Opdracht, waaronder begrepen mogelijke kosten van juridische bijstand, tenzij de aanspraak een rechtstreeks gevolg is van:

  • indien de opdrachtgever een consument is: Vet Osteo’s toerekenbare en verwijtbare tekortkoming in de nakoming; of

  • In elk ander geval: Vet-Osteo’s opzet of bewuste roekeloosheid.

6.2: Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van de Opdracht is beperkt tot het bedrag van het totaal van de vergoedingen waartoe Vet-Osteo ingevolge de Opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit gerechtigd is, met een maximum van EUR 1.000,-.

6.3: Ongeacht iedere andersluidende bepaling, is iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een Opdracht beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de afgesloten aansprakelijkheidsverzekeringen wordt uitbetaald, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico.

6.4: Behoudens in gevallen van opzet of bewuste roekeloosheid, is Vet-Osteo niet aansprakelijk voor iedere vorm van gevolgschade, indirecte schade of immateriële schade.

6.5: Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart 6 maanden na de dag waarop de opdrachtgever met eventuele schade bekend is geworden of redelijkerwijs had kunnen worden en vervalt uiterlijk na 1 jaar.

Artikel 7 – Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting

De rechtsverhouding tussen Vet-Osteo en een opdrachtgever, alsmede eventuele aansprakelijkstellingen daaronder begrepen, zijn onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank Limburg, zittingsplaats Maastricht.

Revisie 1.0, dd. 9 mei 2018.